top of page

Größe

59,4 x 84,1 cm (A1)

70,0 x 50,0 cm


41,8 x 59,0 cm (A2)

29,5 x 41,8 cm (A3)

29,5 x 29,5 cm

30,0 x 21,0 cm (A4)

41,0 x 14,6  cm

21,0 x 21,0 cm

12,0 x 30,5 cm

13,5 x 24,0 cm

20,5 x 14,3 cm & below

Preis (Papier)

600,-

380,-


350,-

160,-

150,-

130,-

120,-

100,-

60,-

50,-


40 / 50,-

Größe

100,0 x 150,0 cm

80,0 x 120,0 cm​​

70,0 x 50,0 cm

50,0 x 50,0 cm

40,0 x 40 cm


40,0 x 30,0 cm

30,0 x 30,0 cm

25,0 x 30,0 cm

Lesezeichen

plus Versand

Preis (Leinwand)

1.000,-

800,-

420,-

380,-

320,-

280,-

220,-

200,-12,-
bottom of page